پروفایل

تواناییهای شرکت پایاروش آریا

  • طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی اتوماسیون
  • اتوماسیون کارخانه ها در صنایع مواد کانی، غذایی، شیمیایی و مشابه
  • حفاظت پست های توزیع برق
  • اتوماسیون پست های توزیع برق
  • کیفیت توان و کنترل توان رأکتیو و رفع آنبالانسی بار در فیدرهای ۲۰ کیلوولت
  • خدمات مهندسی و سرویسهای مرتبط
  • نصب و راه اندازی
  • خدمات پس از فروش
  • ساخت و تامین واحد های خاص الکترونیکی مطابق درخواست مشتریان
  • مهندسی معکوس