نشانی

تهران، شهرک غرب

انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو

ساختمان رویش، طبق سوم، شماره ۳۰۲

تلفن & نمابر

تلفن: ۰۲۱۴۴۰۶۰۰۰۶

نمابر: ۰۲۱۴۴۰۹۶۸۲۴

پست الکترونیکی

روابط عمومی: info@payaravesh.com